Έλεγχος υπαλλήλων2017-06-20T11:25:33+03:00

law_6-compressor

Έλεγχος υπαλλήλων

Οι εταιρικές υποθέσεις περιλαμβάνουν πολλές κατηγορίες. Οι κυριότερες από αυτές αφορούν απάτες, οικονομικές εξαπατήσεις, παραποίηση προϊόντων, βιομηχανική κατασκοπεία, έλεγχο υπαλλήλων και συνεταίρων.

Το γραφείο μας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον έλεγχο των υπαλλήλων, ο οποίος είναι η βάση για τη σωστή οργάνωση και λειτουργία μια εταιρείας. Τα τελευταία χρόνια, δεδομένης της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που διέρχεται η ελληνική κοινωνία και της αυξημένης ανάγκης για εύρεση εργασίας, κατατίθενται σε εργοδότες βιογραφικά με ψευδή στοιχεία όσον αφορά τα απαιτούμενα προσόντα ή την προϋπηρεσία.

Στο γραφείο μας ακολουθείται η εξής διαδικασία:

έλεγχος – διασταύρωση των στοιχείων (προϋπηρεσίας – τυπικών προσόντων) των υποψηφίων πριν την ένταξή τους στο εργασιακό περιβάλλον
συνέχιση του ελέγχου και μετά την πρόσληψη

Και αν το πρώτο στάδιο φαντάζει προφανές, το δεύτερο είναι εξίσου σημαντικό, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές εκείνες που έχει παρατηρηθεί διαρροή ευαίσθητων εταιρικών δεδομένων από υπαλλήλους είτε λόγω του ότι είναι δυσαρεστημένοι είτε έχουν χρηματιστεί από κάποιον τρίτο.

Εμπιστευόμενοι τον έλεγχο των υπαλλήλων της εταιρείας σας σε εμάς, να είστε σίγουροι ότι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν θα είναι απολύτως αληθή και ακριβή, κατά τέτοιο τρόπο μάλιστα που θα διασφαλίζεται η ασφάλεια της εταιρείας σας.

Η επίλυση αυτών των υποθέσεων αποτελεί το κλειδί όχι μόνο για την ύπαρξη ενός σωστού εργασιακού περιβάλλοντος, αλλά και για τη δυνατότητα μιας επικερδούς λειτουργίας της επιχείρησης. Το γραφείο μας δεν αρκείται στην επιφανειακή μελέτη τέτοιων υποθέσεων, αλλά προχωρά σε εις βάθος έρευνα προσφέροντας αποδείξεις με μεγάλη βαρύτητα υπεράνω πάσης αμφισβήτησης.